تخلفات انتظامی وکلا

مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:

١-اخطار کتبی

٢-توبیخ با درج در پرونده

٣-توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون

٤-تنزل درجه

٥-ممنوعیت از سه ماه تا سه سال

٦-محرومیت دائم از شغل وکالت

تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا تعیین مینماید مستوجب مجازات انتظامی درجه ١ و ٢ است.

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ٣:

 • انجام وکالت بدون تمدید پروانه
 • تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
 • عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
 • عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید در قبال آنها
 • عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل
 • عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه ای که همزمان هستند یا عدم رعایت تقدم محاکمات کیفری
 • وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول
 • تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار اول

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ٤:

 • عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی ازموکل
 • تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
 • انجام وکالت بدون تمدید پروانه
 • عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
 • اشتغال به شغل وکالت و مداومت در انجام آن
 • معرفی خود با درجه بالاتر
 • تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده
 • تحصیل وجه یا مال یا سند دیگری زائد بر حق الوکاله قراردادی، یا تعرفه ای( در مواردیکه قراردادی در بین نیست)
 • عدم اطلاع استعفا به دادگاه و موکل یا استعفا در زمانی که موکل مجال کافی برای معرفی وکیل جدید ندارد
 • قبول وکالت در دعاوی که وکیل قبلا با سمت قضایی یا داوری در آن دخالت داشته است
 • قبول وکالت علیه ارگانهای دولتی  که  وکیل سنت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد
 • استعفاء از وکالت و قبول مجدد آن  یا اعمال مشابه به منظور اطاله دادرسی
 • اظهارات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقامات رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص
 • عدم آگاه نمودن موکل به منظور پرداخت هزینه های پرونده که موجب تضییع حق موکل گردد
 • وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار دوم
 • تقدیم عرضحالی که از حیث تمبر ناقص است
 • تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار دوم

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ٥:

 • قبول وکالت بصورت تصنعی (در ظاهر بنام دیگری در باطن برای خود)
 • افشاء اسرار موکل
 • تخلف از قسم
 • عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای باراول
 • وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار سوم
 • عدم تحویل پروانه به کانون بعد از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
 • شرکت در مدعی به
 • انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری
 • تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار سوم

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ٦:

 • مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل
 • قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آنرا بعهده داشته است
 • تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مذکور شدن
 • اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده
 • عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار دوم
 • وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم
 • عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
 • شرکت در مدعی به
 • انتقال قراردادحق الوکاله به دیگری