موضوعات امور حسبی:

موضوعات امور حسبی یکی از موارد مبهم در امور حقوقی مسأله تشخیص امور حسبی و تمیز آن از موارد ترافعی است زیرا نه قانون گذار تعریف جامعی از آن به عمل آورده و نه ملاک مؤثری را برای شناسایی آن ارائه نموده است. ماده اول قانون امور حسبی به تعریف کلیت آن پرداخته لیکن راه های تمیز آن را مشخص نکرده است. وقتی که از حسبه سخن گفته می شود فرض لزوم مداخله دادرس و مدعی العموم برای مدیریت موضوع به ذهن متبادر می گردد. این امر تضمین کننده حفظ حقوق افراد جامعه است، فرض ضرورت حضور وکیل زبده و کارآمد در بطن امر و تلاش او برای مدیریت آن اقتضاء دارد تا با نگرش علمی آمر حسبی از ترافعی بازشناسی شود.

امور حسبی مربوط به احوال شخصیه است و در آن به اموری نظیر قیمومت، تعیین وعزل آمین ، ترکه میت، مهروموم ، تحریر و تقسیم ترکه، غائب مفقودالاثر، حکم موت فرضی، ترکه اتباع بیگانه، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته میشود که دادگاهها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعهای بین اشخاص به وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند.

با این روند غالب محجورین وهمچنین اکثر وصایاهای مربوط در امور خیریه و عام المنفعه و سایر موارد مذکور در امور حسبیه نیازمند به کمک های هدفمند وکلای محترم دادگستری هستند. تا با دانش حقوقی و تخصصی خویش بتوانند به این افراد خاص قدم خیر بردارند.