بسياري از حقوقدانان و مولفين حوزه حقوق اداري و انتظامي تخلف را نوعي از حرام مي دانند كه ماهيت آن در مخالفت با نظامات و ضوابط عادي اداري و انتظامي است.
به عبارتي ديگر تخلف يا جرم انتظامي و اداري عبارت است از نقض مقررات صنفي و گروهي از طريق زير پا گذاشتن قواعد معين شده كه اشخاص به جهت اشتغال در آن مجموعه مكلف به رعايت و تمكين هستند.
بنابراين هرگونه رفتار و اعمال بر خلاف ضوابط تعيين شده و نيز تجاوز و تعدي از مقررات موضوعه براي شاغلين در هر حرفه و شغل همچنين ارتكاب اعمال و رفتاري كه در تضاد با اخلاق حرفه اي و شئونات شغلي محسوب گردد تخلف ناميده مي شود.
اين دفتر تلاش ميكند با بهره گيري از وكلاي زبده و مجرب و آشنا با مقررات انتظامي و اداري حاصل سالها كاركرد در دادسرا و دادگاه انتظامي و نيز هيات تخلفات اداري به متقاضيان ياري رساند.