موضوعات جرائم بانکی ، پولی و اقتصادی

در جهان کنونی سیاست های تحریمی و تدابیر اقتصادی مدیران اجرایی و ناهنجاری های پیشامده بر اثر تک محصولی یا کم محصولی صادرات موجب شده است سودجویان از نتایج تحولات نابه­جا و شتاب زده­ی بانکی، پولی و اقتصادی کشور به انحاء مختلف سوء استفاده کنند و بدین شکل صدمات و آسیب های مهلک به ساختار نظام بانکی، پولی، اقتصادی وارد سازند. حال پرسش این است که چه جرائمی در زمرۀ جرائم مذکور است؟ آیا هر جرم اقتصادی شامل جرائم بانکی، پولی و اقتصادی است؟ برای مقابله با چنین جرائم چه راهکاری لازم است؟ در چه مرجعی به این موضوعات رسیدگی می شود؟ یا روش رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این مراجع به چه شکل است؟

جرائم پولی و بانکی به شرح ذیل است؛

1- جرائم با موضوع قاچاق ارز، اخلال در بورس، تبانی در صدور بیمه نامه های دولتی

2- جرائم و تبانی عمده در بحث فرار مالیاتی و تبانی با مامورین و ممیزین مالیاتی

3- دریافت وام کلان با استفاده از اسناد و ضمانت نامه جعلی و تبانی با رؤسای بانک ها

4- معاملات ارز و پول خارجی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی

5- انتقال و جا به جایی سرمایه های مؤسسات و بانک­های مجاز در پرداخت به موقع سپرده های واگذاری از سوی مردم

6- اعطای سود بانکی بیش از مصوبه بانک مرکزی توسط بانک

7- استفاده اعتبارات اخذ شده در محلی غیر از محل تصویب

8- و ….