موضوعات حقوق ثبت و اجرای ثبت

در اصطلاح حقوق ثبت مجموعه ی اعمال اداری حقوقی است که طی آن، رسما ایجاد، تغییر، زوال و انتقال حقی را در دفاتر ویژه، اوراق و فهرستهایی یادداشت و اعلام می کنند و بدین ترتیب حقوق ثبت، مجموعه ی قواعدی است که اعمال فوق را تحت نظم در آورده و بر آنها حاکم است و دانش حقوق ثبت، آگاهی بر آن قواعد و بررسی و تحلیل و تبیین آنهاست. مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک، مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک است و منظور از ثبت، نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگی ثبت املاک در دفاتر دولتی (رسمی) است. حقوق ثبت را «شبه مدنی» نامیده اند.

حقوق ثبت خود نیز دارای انواع و شاخه هایی است که در ذیل به آن اشاره می کنیم:

ثبت املاک؛

ثبت اسناد؛

ثبت شرکتهاء

ثبت نام تجاری؛

ثبت احوال؛

ثبت اختراع و طرحهای صنعتی.

ب- اجرائیه ثبتی:

عبارت از اجرائیه ای است که ادارات ثبت اسناد و دفتر خانه ها مطابق مقررات ثبت در جهت وصول

دیون یا محکوم به صادر می کنند ( موضوع مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ث)