موضوع حمل ونقل بین المللی

یکی از موضوعاتی که همواره در بازرگانی بین الملل مطرح بوده، حمل و نقل است. حمل و نقل یکی از مهم ترین و در عین حال پرخطرترین مراحل بازرگانی بین الملل به حساب می آید. هر چند با تکامل فزآیندهای بازرگانی بین الملل و تخصصی شدن امور، کار حمل و نقل نیز تخصصی و مطمئن تر شده، لكن به پیچیدگی آن نیز افزوده شده است. این پیچیدگی تا آن جا بوده که شرکت های تخصصی تحت عنوان فورواردر فرآیند حمل و نقل را برعهده گرفته و معمولا بازرگانان کمتر درگیر کارهای مربوط به آن هستند.

قراردادهای بین المللی حمل ونقل که گاها” بوسیله ی شرکتهای بسیار بزرگ و مادر یا توسط کشورها منعقد میشود می بایست در کنار این قراردادها از علم حقوق بهره جست در غیر اینصورت با مشکلات بزرگی مواجه خواهند بود.

که با مشاوره حقوقی و بهره گیری از وکلای دادگستری این مشکلات به حداقل آن خواهد رسید.