چرا سوگند نامه در آئین نامه

مطلب بسیار مهم چرایی درج سوگند نامه در متن ائین نامه لایحه قانونی استقلال است متن به این مهمی انهم در ائین نامه ؟؟؟ائین نامه ای که بوسیله دیوان عدالت اداری قابلیت ابطال موردی یا کلی دارد .و تا به اکنون موادی از این ائین نامه ابطال شده است.مطابق ماده 22 لایحه قانونی استقلال مصوب 1333 (کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون ائین نامه ها ی مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و مجازات انها و ترفیعات و کار اموزی و پروانه وکالت را در 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود .)و ائین نامه در سال 1334 به تصویب وزارت دادگستری می رسد .اولا” مواردی را که در متن ماده 22 به ائین نامه تفویض شده بسیار با اهمیت است مواردی به این با اهمیتی اصولا نباید در ائین نامه تصویب شود و حتما” می بایست در قانون بدان توجه خاص شود صرفنظر از اینکه این ائین نامه به خودی خود موجبات تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه را در سال 1376 فراهم نمود و سعی شد با تصویب قانون سال 76 مواردی چون اخذ پروانه کاراموزی و در این رابطه موادی تصویب شود اما همچنان مواردی چون تخلفات انتظامی و مجازاتها و مهمتر از همه سوگند نامه وکلای دادگستری در ائین نامه درج است  .اصولا” چرا سوگند نامه وکلا در قانون لایحه نیامده است ؟ثانیا” همین کاستی ها در بسیاری از مواقع ایجاد مشکل می نماید و هر چه بیشتر وکلای دادگستری را نیازمند تصویب یک قانون جدید جامع و مانع که تمامی مطالب پیش روی وکیل را در ان لحاظ کند می نماید قانونی که همانند قوانین روابط موجر و مستاجر نباشد که الان هم همه این قانونها در موارد خاص خودشان ساری و جاری هستند و مشکلات این قشر بدلیل نقص در تصویب قوانین جامع و مانع همچنان پا بر جاست .قانونی تصویب شود که نیاز نباشد در کناش ائین نامه های مختلف تصویب شود و بدتر از همه سوگند نامه وکلا در ان ائین نامه قید گردد  در تنظیم ائین نامه ها باید ای اصول رعایت شو که راه و روشهای اجرائی در آن قید گردد نه ماهیت را در ائین نامه بیاوریم کلیات و جزئیات می بایست در قانون بیاید و فقط نحوه اجرا و اصول اجرائی می بایست در ائین نامه بیاید .در نهایت امید است قانون جدید قانونی مشتمل بر تمام کلیات و جزئیات باشد