گفتگو وکیل عبدالله سمامی با برنامه 90


صحبت های دکتر عبدالله سمامی، نایب رییس کمیته اخلاق در مورد اقدامات فدراسیون فوتبال در قبال شر

گفتگو با دکتر عبدالله سمامی عضو کمیه اخلاق (نود 22 آبان)