حقوق رسانه

– روزنامه نگاران ، اهالی فیلم، صدا و سیما و همه کسانی که در سایر انواع رسانه ها به فعالیت حرفهایی مشغول هستند پذیرفته اند که باید در چارچوب ضوابطی حرکت کنند که قانونگذار ترسیم کرده است. برای شناخت حقوق رسانه باید دو واژه « رسانه » و « حقوق » و سپس مفهوم ترکیب آن دو بررسی شود. رسانه به معنای وسایل ارتباط مبتنی بر فناوری است که پیامهایی را خطاب به عموم ارسال می کند لذا استفاده از فناوری و برقراری ارتباط تودهای دو عنصر مهم در تعریف رسانه است به این ترتیب حقوق رسانه ها دربرگیرندهی قواعد مربوط به رسانه های سنتی و ارتباطات چهره به چهره نمی شود. از سوی دیگر از میان معانی گوناگون برای واژه حقوق می توان به «مجموعه مقرراتی که بر اشخاص به دلیل این که در اجتماع هستند حکومت می کند». بر همین مبنا تعریف حقوق رسانه بدین صورت خواهد بود؛ مجموعه مقرراتی که بر رسانه ها و افراد وابسته به آن حکومت می کند». با توجه به تعریف مذکور موضوعات حقوق رسانه از قرار ذیل است؛

1- حق دسترسی به اطلاعات 2- حقوق تبلیغات بازرگانی 3- رسانههای سمعی و بصری 4- روزنامهنگاران 5- مطبوعات