حقوق ورزشی

– حقوق ورزشی یکی از شاخه های جدید علم حقوق است که اختصاص دارد به بررسی آثار حقوقی حوادث ناشی از فعالیت های ورزشی. این مسائل می تواند مربوط به ورزشکار یا مدیر ورزشی یا متاسفانه خشونت ورزشی باشد. موضوع حقوق ورزشی هر « واقعه ورزشی» است که دارای اثر حقوقی باشد. به عبارت دیگر هر حادثهی ورزشی که به نحوی از انحاء به حقوق دیگران آسیب رساند در شمول موضوع حقوق ورزشی قرار می گیرد. در نتیجه موضوعات حقوق ورزشی عبارتند از؛ 1- خشونت هوادارن2- مسئولیت مدنی و کیفری ورزشکاران 3- مسئولیت کیفری مدیران در ورزش . از آنجایی که در سالهای اخیر صدمات ورزشی  بیشتر شده است و از سمتی ورزش شکل حرفه ایی و تجارتی به خود گرفته است لذا ورود علم حقوق لازم و ضروری شده است از اینکه غالب ورزشکاران دانش حقوقی ندارند لاجرم می بایست از حقوقدانان استفاده کنند تا حقوق ورزشی را جاری و حاکم کنند.